Charter ouders


KSC OOSTROZEBEKE  CHARTER OUDERS.
Vooreerst willen wij alle ouders, begeleiders en spelers danken voor het vertrouwen dat jullie stellen in KSC Oostrozebeke.
Goeie afspraken maken goeie vrienden, daarom hebben wij dit charter opgesteld. Wij hopen dan ook ten stelligste dat  u dit charter wil naleven. Het is in het uiterste belang van het kind en cruciaal voor zijn verdere voetballoopbaan. Indien u zich in dit charter of in bepaalde punten van dit charter niet kunt vinden zouden wij zeer graag hebben dat u dit kenbaar maakt bij de verantwoordelijken van de club. Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn van harte welkom zowel langs de velden of in de kantine. Wij verwachten echter van deze supporters dat ze zich steeds waardig gedragen in alle omstandigheden. De punten in dit charter hebben zowel betrekking op de ouders, als op de spelers, trainers, afgevaardigden, supporters en alle sympathisanten.
Het “charter
●Aansluiting bij onze club impliceert dat wij op u rekenen wat betreft de aanwezigheid van uw kind op trainingen, wedstrijden, tornooien en activiteiten.
●Voor de goede gang van zaken vragen wij om bij trainingen steeds 10 minuten op voorhand aanwezig te zijn in de kleedkamer. Bij thuiswedstrijden steeds 45 minuten op voorhand in de kleedkamer en bij uitwedstrijden stipt op het afgesproken tijdstip.
●Gelieve bij verplaatsingswedstrijden steeds onderling de nodige afspraken te maken zodanig dat alle spelers veilig op het terrein van de tegenstrever terecht komen. Gelieve hier als ouder uw verantwoordelijkheid niet uit de weg te gaan en ten gepaste tijde zelf voor vervoer te zorgen. Indien uw kind is afgezet, gelieve dit dan ten laatste 30 minuten na de training of de wedstrijd af te halen.
●Wij vragen met aandrang uw kind niet te straffen door hem te verbieden deel te nemen aan trainingen en/of wedstrijden.
●Verwittig steeds uw trainer voorafgaandelijk bij afwezigheden of ziekte.
●Studie heeft voorrang op voetbal-indien uw kind wegens schoolactiviteiten of examens niet aanwezig kan zijn, zal dit steeds aanvaard worden, doch wij om steeds  voorafgaandelijk te verwittigen. Vergeet niet dat succes op school en succes in het voetbal meestal hand in hand gaan en dat een goede training of wedstrijd voor een frisse geest kan zorgen en dit de studie positief kan beïnvloeden!
●Douchen is voor iedereen verplicht na iedere training en wedstrijd, gebruik van badslippers is aangeraden. Ouders van duiveltjes mogen helpen bij het omkleden na de training en wedstrijd.
●De kleedkamer is enkel toegankelijk voor de trainer en de afgevaardigden, enkel bij de U6, U7, en U8  kunnen we hierop een afwijking toestaan. Laat uw kind zich zoveel mogelijk zelfstandig gedragen.
●Trainingskledij en schoenen moeten steeds proper gedragen worden. Bij de wedstrijden is de uitgaanskledij zoals de training en eventueel andere zaken, bijvoorbeeld de sporttas, verplicht.
●Zorg steeds voor aangepast schoeisel in alle omstandigheden. Trek geen voetbalschoenen aan om naar een wedstrijd of training te komen.
●Scheenbeschermers zijn steeds verplicht. 
●Tijdens wedstrijden of trainingen worden geen sieraden zoals horloges, armband, ketting, piercings, oorbellen gedragen.
●Breng nooit waardevolle spullen mee naar de match of de training of geef ze in bewaring bij de afgevaardigde of ouders. De club is nooit verantwoordelijk voor eventueel verlies.
●De accommodatie en de terreinen worden met respect behandeld.
●Voetbalschoenen en modderkledij zijn ten strengste verboden in de kantine. Klopt nooit voetbalschoenen af binnen in een kleedkamer maar ook niet tegen de muren buiten.
●Vanaf U13 is een geldig paspoort verplicht af te geven tijdens de wedstrijden, hier hanteren wij de nultolerantie, geen paspoort bij=niet spelen! Vanaf U6 t/m U11 is het aan te raden een kids-ID aan te schaffen, zodanig dat dit kan voorgelegd worden bij enige discussie.
●Verplaatsbare doelen moeten steeds teruggeplaatst worden op de daartoe voorzien plaatsten. De terreinen moeten ook steeds opgeruimd worden.
●Behandel de medespelers, scheidsrechters, trainers, afgevaardigden, bestuursleden en supporters steeds met het nodige respect. Een handdruk is een elementaire  vorm van beleefdheid.
●Wij verwachten een sportief gedrag voor, tijdens en na de wedstrijden, zowel ten overstaan van uw kind, de anders spelertjes, de trainer, de afgevaardigden, de tegenstrevers, de scheidsrechter en de andere supporters van zowel onze eigen ploeg als de tegenstrevers.
●Toon positieve belangstelling maar besteed geen overdreven aandacht aan de prestaties van uw eigen kind. Geef uw kind vooral steun bij tegenslagen en mindere prestaties maar relativeer steeds de goede prestaties.
●Het betalen van de spelers voor een doelpunt of een goede prestatie is totaal uit den boze. Trakteer liever de ganse groep eens op een extra consumptie als u wil belonen.
●Bemoei u hoegenaamd niet met de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. De coaching tijdens de wedstrijd is een opdracht van de trainer en eventueel de afgevaardigde, niet van de ouders en de supporters.
●Negatieve kritiek is totaal uit den boze, probeer steeds alles positief te benaderen. Dit is zeer belangrijk voor de goede sfeer. Indien er toch iets moet gezegd worden tegen de trainer, doe dit dan discreet op een niet publieke plaats.
●De club is nooit verantwoordelijk voor boetes toegekend door de KBVB  of andere instanties.
●Bij wangedrag binnen of buiten de club kan de club steeds een disciplinaire straf opleggen na raadpleging van alle partijen.
●Voor alle spelers is er een algemeen alcohol- en rookverbod tot en met de U17.
●Roken in de wagen met de kinderen is verboden en alcoholverbruik is totaal uit den boze. Alcoholgebruik en roken tijdens  de wedstrijden is volledig af te raden. In de kleedkamer, op het terrein en in het bijzijn van de kinderen zijn alcohol en rookwaren ten strengste verboden voor zowel de trainer , afgevaardigde als de ouders.
●Het lidgeld moet steeds betaald zijn tegen uiterlijk 1augustus van het beginnende seizoen.
●Bij aanvang van het seizoen vragen wij aan alle ouders de nodige contactgegevens zoals adres, telefoon, gsm, mailadres om zo goed mogelijk te kunnen communiceren met elkaar. Ook de infofiche met allerlei gegevens, zoals de kledijmaten en dergelijke worden ieder jaar opgevraagd. Gelieve ook iedere wijziging steeds te melden.
●In de mate van het mogelijke vragen wij uw medewerking bij de activiteiten van de club zoals in de kantine, lotjesverkoop, op het tornooi, de kaartenverkoop, feestelijkheden, soupers……….
Tot slot:
In de eerste plaats probeert de CLUB  uw kind een positieve opleiding te geven. Een opleiding die naast het louter sportieve hun teamspirit moet aanwakkeren. Het samen respecteren van enkele regels zal de kans op slagen enkel verhogen. Maar een dergelijke doelstelling zal niet enkel door de club alleen verwezenlijkt worden. Jullie, ouders blijven zeker de rode draad in dit verhaal. Uw steun en motivatie zullen de kans op slagen zeker een gezonde duw in de rug geven. Daarom hopen wij steeds op een correcte samenwerking.
●Moedig de kinderen aan en geef voorrang aan hun sport
●Geef het goede voorbeeld.
●Dwing ze nooit om uw ambities waar te maken.
●Zorg voor positieve ervaringen. Ondersteun ze met aanmoedigingen.
●Help de kinderen vertrouwen te krijgen.
●Laat ze voetballen op hun eigen niveau. Help ze om realistische doelen te stellen.
●Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk. Maak hen duidelijk dat voetbal meer is dan winnen of verliezen. Er is ook nog gezondheid, vriendschap, uithouding, durf, samenwerking etc.
●Leer ze dat groepsinzet en inspanning even belangrijk zijn als een overwinning.
●Applaudisseer voor goed spel, zowel van de uw kinderen als die van de tegenstrever.
●Wees vriendelijk tegenover alle andere ouders/ begeleiders en scheidsrechters.
●blijf positief, ook na verlies. Kleineer of schreeuw nooit.
●Trek de scheidsrechter nooit in het openbaar in twijfel.
●Laat uw waardering voor de trainer blijken.
●Laat de kinderen stilaan zelf prestatienormen bepalen.
●Breng evenwicht tussen de sporteisen en de behoeften van het gezin  en de school.
●Help uw kinderen een gezonde, evenwichtige levenswijze te ontwikkelen. Ook hier geeft u zelf het goede voorbeeld.
●Sportieve mislukkingen zijn nooit persoonlijke mislukkingen.
●Ouders en supporters mogen natuurlijk aanmoedigen, maar bemoeien zich niet met het spel.
●Ouders en supporters blijven achter de omheiningen, zowel tijdens de wedstrijden als tijdens de trainingen.
●Probeer op wedstrijddagen niet te roken op de sportaccommodatie in het bijzijn van de kinderen.